Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu đã nhận được khoản tiền tài trợ học bổng năm học 2013-2014 của "Tổ chức phi lợi nhuận góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam" (NPO) ở Nhật Bản.

Số tiền: 10.800 USD

Hội hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ mà NPO đã ủy nhiệm.