DANH SÁCH HỖ TRỢ

QUỸ CHĂM LO THẦY CÔ

(Từ năm 2012 đến nay)

 

1. Thầy Nguyễn Khắc Minh - CGV Thoại Ngọc Hầu - (Hoa Kỳ)     : 200 USD (2 lần)

2. Cô Nguyễn Thị  Huê Hường - CHS TNH - (Hoa Kỳ)                  : 100 USD

3. Cô Lê Thị Nhúc - CHS TNH - (Hoa Kỳ)                                    : 100 USD

4. Thầy Quỳnh Kim Quế & Cô Nguyễn Thiện Kế -

CHS TNH - (Australia)                                                                    : 150AUD

5. Thầy Nguyễn Văn Tâm - CGV TNH - (Pháp)                              : 100 EUR

6. Chị Lê Thị Kim Thoa (Hoa Kỳ)                                                    : 100 USD

7. Anh Nguyễn Tấn Danh - CHS TNH - (An Giang)                         : 10.000.000 đồng