DANH SÁCH ĐÓNG GÓP

HỖ TRỢ TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM 65 NĂM

THÀNH LẬP TRƯỜNG (ngày 24/11/2013)

_____

 

TT

Họ và tên

Số tiền (đồng)

Ghi chú

1

Cô Trần Thò Laøi

50,000

 

2

Phan Minh Quaân

300,000

 

3

Nguyeãn Thò Hoaøng Nghieäp

500,000

 

4

Nguyeãn Phuù Bình

300,000

 

5

Coâ Voõ Thò Myõ Duyeân

200,000

 

6

Thaày Nguyeãn Duy Taâm

500,000

 

7

Thầy Tröông Minh Kyø

300,000

 

8

Nguyeãn Hoaøng Thu Nguyeät

1,000,000

 

9

Nguyeãn Lyù Bích Ngoïc

200,000

 

10

Nguyeãn Lyù Baïch Khieát

500,000

 

11

Thầy Döông Phuù Ñieàn

300,000

 

12

Thầy Ñaëng Cừu

500,000

 

13

Nguyeãn Taán Danh

1,000,000

 

14

Thầy Traàn Tam Thô

500,000

 

15

Thầy Traàn Keá Tröôøng

200,000

 

16

Toâ Ngoïc Aùi

500,000

 

17

Thầy Voõ Troïng Ñaõi

100,000

 

18

Voõ Kim Baïch

250,000

 

19

Nguyeãn Thò Xuaân Höông

100,000

 

20

PGS.TS Nguyeãn Vaên Hieáu

1,000,000

 

21

Ñoã Vi Taân

200,000

 

22

Laïc Thaùi Long

200,000

 

23

Laâm Vaên Thanh

500,000

 

24

Nguyeãn Nhaät Baûo Traân

300,000

 

25

Phaïm Thò Kim Hueâ

100,000

 

26

Leâ Thu Vaân

200,000

 

27

1 CHS NK 1989-1990

400,000

 

28

(Không ghi tên)

50,000

 

29

ÑD. Kha Thuøy Chaâu

500,000

 

30

Traàn Thò Phöông

100,000

 

31

Nguyeãn Hoàng Thaém

200,000

 

32

Leâ Thuùy Vieät

500,000

 

33

Traàn Höõu Thueá

200,000

 

34

Phan Thuùy Ngoïc

500,000

 

35

Nguyeãn Thò Ñaøo (VL)

500,000

 

36

Phan Vaên Uoâng

1,000,000

 

37

Nguyeãn Kim Sa

500,000

 

38

Traàn Thò Minh Khai

500,000

 

39

Ñoãng Thò Nhö

200,000

 

40

Trònh Böûu Loäc

200,000

 

41

Phuøng Hò

200,000

 

42

Ñặng Hoài Duõng

1,000,000

 

43

Nguyeãn Thò Xuaân Mai

200,000

 

44

Phan Phaïm Cảnh Toaøn

1,000,000

 

45

Ñinh Thò Kim Oanh

300,000

 

46

Ñinh Thò Thu Thuûy

250,000

 

47

Ñinh Kim Thuùy

250,000

 

48

Voõ Thò Bích Vaân

300,000

 

49

Buøi Vaên Ñaïo

1,000,000

 

50

Leâ Taán Traïng

100,000

 

51

Nguyeãn Thaønh Höng (Hoa Kỳ)

2,100,000

 

52

Quyønh Anh ( Hoa Kỳ)

2,100,000

 

 

 CỘNG:

23,950,000

 

 

ĐÓNG GÓP SAU

1

Cô Nguyeãn Thị Huê Hường

1,000,000

(Hương khói Niệm Sư Từ)

 

 CỘNG:

 1,000,000

 

TỔNG CỘNG: 24.950.000 đồng.