HỘI CỰU HỌC SINH

THOẠI NGỌC HẦU

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

ĐƠN XIN HỌC BỔNG

 

                   Kính gởi:       Ban điều hành "Tổ chức phi lợi nhuận

                                                góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam"

                                                (tại Nhật Bản)

 

            Tôi tên:  (viết chữ in hoa)                                       Giới tính:............

            Ngày, tháng, năm sinh:...........................................

            Địa chỉ thường trú:.........................................................................

            ................................................................................................

            Số diện thoại liên lạc:.............................................

            Email:...............................................................

            Họ và tên cha:.........................................Sinh năm:..........................

            Họ và tên mẹ: :........................................Sinh năm:.........................

            Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi viết đơn này gởi đến Ban điều hành "Tổ chức phi lợi nhuận (NPO) góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam" (thông qua Ban chấp hành Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu) xin học bổng để có điều kiện tiếp tục việc học hành.

            Nếu học bổng nhận được hằng tháng, mỗi tháng 2.000.000 đồng của "NPO góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam", tôi xin cam đoan thực hiện các điều sau đây:

            1. Cố gắng hết sức học tập để thành tài, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đất nước Việt Nam.

            2. Ngoài học bổng này, tôi không làm đơn xin học bổng khác.

            3. Trong trường hợp Ban giám hiệm nhà trường thông báo cho NPO là tôi không chăm lo học tập, hoặc bị dừng học tập dẫn đến việc NPO không tiếp tục cấp học bổng, tôi sẽ tuân thủ và không có ý kiến khiếu nại.

            4. Tôi sẽ báo cáo cho Ban chấp hành Hội Cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu và NPO về nơi tạm trú của tôi mỗi khi có thay đổi trong vòng 2 tuần. Khi Hội CHS hay NPO có ý muốn đến thăm chỗ ở của tôi, tôi sẽ vui lòng hợp tác và hướng dẫn, chào đón.

            5. Tôi xin tự hứa với lương tâm của mình là sau khi tốt nghiệp, đi làm và có thu nhập, tôi sẽ cố gắng tối đa, trích một phần tiền lương của mình để đóng góp cho quỹ học bổng của NPO. Trong vòng 10 năm, tôi sẽ đóng góp ít nhất 50% số tiền học bổng mà tôi đã nhận được để góp phần lo cho các thế hệ kế tiếp.

            Rất mong được sự chấp thuận của Ban điều hành "NPO góp phần đào tạo nhân tài Việt Nam".

Trân trọng kính chào!

                                     Long Xuyên, ngày ....... tháng ........ năm 201...

                                                                                    NGƯỜI VIẾT ĐƠN

                                                                                     (Ghi rõ họ tên và ký tên) 

 

 

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea