CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐIỀU LỆ

QUỸ HỌC BỔNG THOẠI NGỌC HẦU - THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

(Kèm theo Quyết định số:1838/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10  năm 2012 của   Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

 

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

          Điều 1. Tên gọi và biểu tượng

          1. Tên quỹ: Quỹ học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên.

          2. Biểu tượng: Biểu tượng của Quỹ học bổng Thoại Ngọc Hầu (sau đây gọi tắt là Quỹ) được thiết kế trên nguyên tắc thể hiện được nội dung hoạt động của Quỹ, không vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

          Điều 2. Tôn chỉ mục đích, đối tượng, lĩnh vực và phạm vi hoạt động của Quỹ

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea

          1. Tôn chỉ mục đích: Quỹ do Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu sáng lập nhằm huy động sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân tâm huyết với sự nghiệp phát triển giáo dục để giúp đỡ vật chất và động viên tinh thần cho những học sinh (HS) và sinh viên (SV) có tố chất đặc biệt, nhiều triển vọng trở thành tài năng của đất nước.

          2. Đối tượng: Học sinh Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (thành phố Long Xuyên) và sinh viên đại học (là cựu học sinh của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu) có quá trình học tập và rèn luyện đạt kết quả tốt, có năng khiếu vượt trội, hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí và nghị lực vươn lên để trở thành những công dân tài giỏi, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam. Ngoài ra, Quỹ còn hỗ trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

          3. Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục và đào tạo.

          4. Phạm vi hoạt động: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

          5. Trụ sở giao dịch: số 5B, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

          Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

          1. Quỹ học bổng Thoại Ngọc Hầu là một quỹ xã hội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

          2. Quỹ được thành lập và hoạt động không vì lợi nhuận.

          3. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình.

          4. Quỹ hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận và theo pháp luật của Nhà nước.

          5. Quỹ thực hiện mọi khoản thu, chi công khai, minh bạch về tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

          Điều 4. Hội đồng quản lý Quỹ

          1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của quỹ, nhân danh quỹ để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của quỹ. Hội đồng quản lý quỹ có từ 05 đến 09 thành viên do Ban chấp hành Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu (Ban chấp hành Hội) đề cử trong số hội viên của Hội, và biểu quyết với tỷ lệ tán thành trên 1/2 tổng số thành viên Ban chấp hành. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ là 05 năm.

          2. Hội đồng quản lý Quỹ có Chủ tịch, từ 02 đến 04 Phó Chủ tịch và các ủy viên. Các thành viên của Hội đồng quản lý Quỹ hoạt động tự nguyện, không nhận thù lao từ nguồn thu của Quỹ.

          Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ

          Hội đồng quản lý Quỹ có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

          1. Quyết định kế hoạch hoạt động hàng năm dựa theo định hướng dài hạn của Quỹ.

          2. Giữ mối quan hệ tốt với chính quyền và các cá nhân, tổ chức, cơ quan liên quan; với Ban giám hiệu và các tổ chức Đảng, đoàn thể của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu trong việc vận động xây dựng, phát triển Quỹ và tuyển chọn HS, SV đủ điều kiện được nhận học bổng của Quỹ.

          3. Xây dựng tiêu chí xét cấp học bổng cho HS, SV đúng với tôn chỉ mục đích của Quỹ.

          4. Ban hành các qui định về quản lý, sử dụng nguồn thu của Quỹ.

          5. Phê duyệt kế hoạch tài chính, báo cáo quyết toán của Quỹ.

          6. Quyết định số lượng và danh sách HS, SV được nhận tài trợ của Quỹ.

          7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý quỹ; quyết định thành lập Ban kiểm soát quỹ; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ, Kế toán của Quỹ

          8. Quyết định xóa bỏ tư cách thành viên của Quỹ đối với những thành viên vi phạm Điều lệ Quỹ.

          9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ

          10. Quyết định các vấn đề khác theo Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.

          Điều 6. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ

1. Hội đồng quản lý Quỹ làm việc theo chế độ tập thể. Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ thực hiện những nội dung mà tập thể đã biểu quyết.

2. Tuân thủ Điều 5 và Điều 6 của Điều lệ này.

3. Hội đồng quản lý Quỹ định kỳ 06 tháng họp một lần và họp bất thường khi có nhu cầu.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ

1. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ do các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bầu với số phiếu đạt trên 1/2; nhiệm kỳ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cùng nhiệm kỳ với Hội đồng quản lý Quỹ.

2. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm:

a) Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Tổ chức triển khai thực hiện các kết luận của cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ;

c) Phân công thành viên Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện các công việc theo quy định của Điều lệ Quỹ;

d) Ký các văn bản được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua;

e) Xử lý các vụ việc phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng quản lý Quỹ;

f) Quyết định triệu tập hội nghị Hội đồng quản lý Quỹ định kỳ và bất thường.

3. Các Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm:

a) Giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;

b) Thực hiện các công việc do Chủ tịch Quỹ phân công hoặc ủy quyền theo quy định của Điều lệ Quỹ.

Điều 8. Ban điều hành Quỹ

1. Ban điều hành Quỹ có từ 03 đến 05 thành viên, do Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đề cử, được Hội đồng quản lý Quỹ biểu quyết thông qua.

Ban điều hành Quỹ tự nguyện tham gia hoạt động Quỹ, không nhận thù lao cho các hoạt động của Quỹ.

2. Ban điều hành Quỹ gồm Giám đốc Quỹ, Kế toán Quỹ, Thủ quỹ và các  nhân viên giúp việc.

3. Nhiệm kỳ của Ban điều hành của Quỹ cùng với nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban điều hành Quỹ:

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và định hướng dài hạn trình Hội đồng quản lý Quỹ để báo cáo với Ban chấp hành Hội;

b) Xây dựng tiêu chí xét tài trợ cho HS, SV đúng theo mục đích, đối tượng của Quỹ, trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt;

c) Giữ mối quan hệ với chính quyền, địa phương, các tổ chức chức năng liên quan, Ban giám hiệu và các tổ chức Đảng, đoàn thể của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu để tuyển chọn HS, SV đúng đối tượng.

d) Theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của HS, SV được nhận tài trợ của Quỹ, đề xuất phương án hỗ trợ, giúp đỡ thêm khi cần thiết.

e) Ban điều hành Quỹ định kỳ hàng quý họp một lần.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc điều hành Quỹ

1. Giám đốc Quỹ là công dân Việt Nam và do Hội đồng quản lý Quỹ bổ nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ. Nhiệm kỳ của Giám đốc Quỹ không quá 5 (năm) năm.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Quỹ:

a) Là người đại diện trước pháp luật của Quỹ;

b) Là người điều hành và quản lý hoạt động của Quỹ, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ, trước pháp luật về mọi hoạt động của Quỹ;

c) Chấp hành các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý Quỹ, Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật;

d) Soạn thảo qui trình và thể thức xét chọn HS, SV được nhận tài trợ của Quỹ; ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm điều hành của Giám đốc và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình;

e) Báo cáo định kỳ 3 tháng một lần về tình hình hoạt động của Quỹ với Hội đồng quản lý Quỹ;

f) Chịu tránh nhiệm quản lý tài sản của Quỹ theo Điều lệ Quỹ và các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản.

Điều 10. Ban kiểm soát Quỹ

1. Ban kiểm soát Quỹ có 3 (ba) thành viên gồm: Trưởng ban, Phó Trưởng ban và ủy viên. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ thành lập Ban kiểm soát và bổ nhiệm các thành viên theo đề nghị của Hội đồng quản lý Quỹ. Thành viên Ban kiểm soát Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, không nhận thù lao cho hoạt động kiểm soát Quỹ.

2. Ban kiểm soát Quỹ hoạt động độc lập và có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo Điều lệ và các quy định của pháp luật;

b) Báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý Quỹ về kết quả kiểm tra, giám sát và tình hình tài chính của Quỹ;

c) Ban kiểm soát Quỹ kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ định kỳ hàng quý và kiểm tra, giám sát bất thường khi có nhu cầu.

Điều 11. Công tác kế toán, kiểm toán, thống kê

1. Công tác kế toán, kiểm toán, thống kê của Quỹ phải được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Mở sổ sách ghi nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác các cá nhân và tổ chức đóng góp tài trợ cho Quỹ.

3. Mở sổ sách ghi nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác những đối tượng được nhận tài trợ từ Quỹ.

Điều 12. Vận động quyên góp, vận động tài trợ

Quỹ được phép vận động quyên góp, vận động tài trợ trong nước và ở nước ngoài nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động đã được Điều lệ Quỹ quy định và theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quỹ chú ý các đối tượng vận động quyên góp, tài trợ là những cựu học sinh của Trường trung học Thoại Ngọc Hầu.

Điều 13. Quyền hạn và nghĩa vụ của Quỹ

1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được công nhận và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thực hiện tài trợ theo đúng yêu cầu của cá nhân, tổ chức tài trợ và phải đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của Quỹ và theo quy định của pháp luật.

3. Được tổ chức những dịch vụ, các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để bảo tồn và tăng trưởng tài sản Quỹ.

4. Lưu trữ và công khai hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của Quỹ; nghị quyết, biên bản về các hoạt động của Quỹ theo quy định của pháp luật.

5. Hằng năm, Quỹ có nghĩa vụ nộp báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động và báo cáo tài chính cho Ban chấp hành Hội và cơ quan chức năng. Thực hiện công khai các khoản đóng góp của Quỹ trước ngày 31 tháng 3 năm sau.

6. Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khi có thay đổi về trụ sở làm việc, nhân sự Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc và Kế toán Quỹ.

7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Chương III

TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA QUỸ

Điều 14. Nguồn thu của Quỹ

1. Đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của các nhân, tổ chức ở trong nước và nước ngoài; kể cả tài trợ theo đối tượng cụ thể do nhà tài trợ đề nghị.

2. Thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Sử dụng Quỹ

1. Cấp học bổng cho HS đang học tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, SV đại học (là cựu học sinh của trường Thoại Ngọc Hầu), HS đang học tại các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên đạt kết quả xuất sắc trong học tập và rèn luyện, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã cố gắng vươn lên, có triển vọng trở thành nhân tài của đất nước.

2. Bảo trợ cho HS đang học tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, SV đại học là cựu học sinh của trường Thoại Ngọc Hầu đạt từ loại khá trở lên trong học tập và rèn luyện đạo đức tốt, gia cảnh khó khăn, có ý chí, nghị lực vươn lên để đạt kết quả cao hơn.

3. Phát giải thưởng cho HS của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu trong các cuộc thi do Hội Cựu học sinh phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức.

4. Tài trợ theo ủy nhiệm của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật.

5. Chi cho hoạt động thường xuyên, hành chính, văn thư của Quỹ.

Chương IV

KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT

Điều 16. Khen thưởng

Tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp cho Quỹ được Giám đốc Quỹ đề nghị Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét khen thưởng. Hình thức khen thưởng do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định. Nếu tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, Hội đồng quản lý Quỹ xem xét đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Điều 17. Kỷ luật

Tổ chức, cá nhân hoạt động trái với Điều lệ Quỹ, ảnh hưởng xấu đến danh dự và uy tín của Quỹ phải chịu kỷ luật. Hình thức kỷ luật do Hội đồng quản lý Quỹ quyết định.

Chương V

GIẢI THỂ QUỸ

Điều 18. Quỹ tự giải thể hoặc cơ quan nhà nước ra quyết định giải thể

1. Quỹ tự giải thể khi có trên 1/2 (một phần hai) thành viên Hội đồng quản lý Quỹ đồng ý quyết nghị giải thể.

2. Cơ quan nhà nước ra quyết định giải thể Quỹ, trong các trường hợp sau: không báo cáo về tổ chức, hoạt động và tài chính trong 02 năm liên tục; giả mạo về thông tin kế toán, số tài khoản đang ký, không đạt mức giải ngân quy định; vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong việc thành lập và hoạt động Quỹ.

3. Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định giải thể Quỹ.

4. Việc xử lý tài sản, tài chính trong việc giải thể Quỹ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Sửa đổi điều lệ Quỹ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ phải được thông qua Hội đồng quản lý Quỹ và lập thành văn bản có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận mới có hiệu lực thi hành.

Điều 20. Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên có 6 chương, 20 điều Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận.

2. Căn cứ các quy định pháp luật về Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện và Điều lệ Quỹ đã được công nhận, Hội đồng quản lý Quỹ bổng Thoại Ngọc Hầu - phường Mỹ Bình có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

|vé máy bay các hãng |ve may bay cac hang |vé máy bay rẻ nhất |ve may bay re nhat |tam be so sinh |hóa mỹ phẩm thái lan |hoa my pham thai lan

Đệm | Đệm giá rẻ | Đệm lò xo | Đệm Sông Hồng | Đệm Sông Hồng | Đệm Everhome | Đệm mút | Đệm mút cứng | Đệm Queensweet | Đệm Liên á | Đệm Korea