DỐC TRĂNG

Tặng NCT Thủ Đức

Đồi cao lướt thướt dốc trăng mê

Trăng xõa mành đan trắng lối về

Mấy hạt trăng cài xao yếm áo

Bao dòng trăng quấy động hồn quê

Say trăng ngây ngất bờ trăng rạng

Đắm nguyệt bâng khuâng lối nguyệt thề

Có phải nhớ mùa trăng dốc cũ

Mà lòng đau đáu níu trăng mê.

Nguyễn Hoàng Thi