Ô. Trần Quang - PCT Hội CHS TNH - tặng quà,

chúc tết thầy Võ Trọng Đãi. 

 

Đại diện Ban chấp hành Hội CHS TNH đến chúc tết

thầy Lê Văn Trung và cô Phạm Phi Nga