Cựu HS Thoại Ngọc Hầu thắp hương viếng

thầy Nguyễn Hiến Lê. 

 Viếng thầy Đỗ Văn Hách.

Chúc Tết thầy Cao Đăng Bản (nguyên nhân viên của Ty GD AG, 94 tuổi) 

 

 

 

 Chúc Tết thầy Trần Hữu Hạnh.

 

 

 

 Thăm và chúc Tết thầy Nguyễn Văn Tân Tỵ và cô Lương Phi Phụng.