HỘI CỰU HỌC SINH

THOẠI NGỌC HẦU

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

QUY CHẾ

Tổ chức và hoạt động của  

Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-CHS ngày 25/11/2009 của Ban chấp hành Hội)

________ 

          Căn cứ Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ về quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

            Căn cứ Điều lệ Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu đã được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 13/8/2009;

            Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Hội cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu ngày 04/7/2009.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

            Điều 1: Phạm vi và đối tượng thực hiện Quy chế

            Quy chế này quy định về cơ cấu, nguyên tắc tổ chức, quan hệ công tác, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của các cá nhân khi tự nguyện tham gia làm thành viên của Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu (sau đây gọi tắt là Hội).

            Ban chấp hành, Ban kiểm tra Hội, các tổ chức trực thuộc Hội và các hội viên chính thức là đối tượng thực hiện Quy chế này.

            Điều 2: Nguyên tắc chung

            Việc tổ chức phân công đảm nhận các công việc của Hội đều phải dựa trên nguyên tắc dân chủ và tự nguyện. Mỗi cá nhân, tùy điều kiện về năng lực, thời gian và sức khỏe, có thể kiêm nhiệm nhiều chức vụ do Ban chấp hành hoặc Chủ tịch Hội phân công.

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI

            Điều 3: Cơ cấu tổ chức bộ máy

Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu được quyền tổ chức bộ máy trong khuôn khổ pháp luật để đảm bảo thực hiện các yêu cầu công tác phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Hội.

            1. Cơ cấu tổ chức theo quy định của Điều lệ Hội bao gồm: Đại hội đại biểu, Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban kiểm tra và các tổ chức trực thuộc. Ban chấp hành Hội cử một người làm Kế toán và một người làm Thủ quỹ.

            2. Các tổ chức trực thuộc Hội:

a) Chi hội.

            - Chủ tịch Hội ký quyết định thành lập Chi hội khi có văn bản đề nghị của các hội viên. 

            - Chi hội được các hội viên trong Chi hội thống nhất đặt tên. Định kỳ họp mặt sinh hoạt do Chi hội quyết định.

- Hằng năm, Chi hội có văn bản báo cáo hoạt động và dự kiến hoạt động trong năm kế tiếp gởi về Ban chấp hành Hội (trước tháng 12).

b) "Quỹ học bổng Thoại Ngọc Hầu".

- "Quỹ học bổng Thoại Ngọc Hầu" được vận động từ nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân nhằm tạo điều kiện để học sinh Thoại Ngọc Hầu phát triển tài năng.

- "Quỹ học bổng Thoại Ngọc hầu" có tài khoản và con dấu riêng sau khi được cơ quan thẩm quyền cho phép thành lập; Quỹ hoạt động theo quy chế riêng.

3. Các tổ chức trực thuộc Ban chấp hành Hội: Ban chấp hành Hội được thành lập nhiều ban chuyên môn nhằm giúp Ban chấp hành hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Nhân sự của ban chuyên môn không giới hạn, phải là hội viên của Hội. Trưởng và phó trưởng ban của các ban chuyên môn do Ban chấp hành Hội đề cử trên cơ sở có sự đồng ý của các cá nhân được đề cử. Chủ tịch Hội ký quyết định thành lập các ban chuyên môn.

Các ban chuyên môn gồm:

            a) Ban thông tin:

- Ban thông tin bao gồm những hội viên có khả năng hoạt động về lĩnh vực thông tin, tuyên truyền.

- Nhiệm vụ của Ban thông tin:

+ Tổ chức viết, in ấn và phát hành Bản tin của Hội định kỳ theo giấy phép của Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh An Giang.

+ Phối hợp với Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu xây dựng website của Trường Thoại Ngọc Hầu, chọn lọc thông tin để chuyển lên website khi được người có thẩm quyền quản lý website cho phép.

            b) Ban Công tác Hội và hội viên:

            Ban công tác Hội và hội viên có nhiệm vụ giúp Ban chấp hành Hội phát triển hội viên mới, theo dõi các hoạt động của các Chi hội và đảm bảo các điều kiện để hội viên thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Cụ thể:

            - Phát triển mạng lưới các Chi hội.

            - Tập hợp danh sách những cựu học sinh có đơn xin tham gia Hội, báo cáo Ban chấp hành ra quyết định công nhận.

            - Làm thẻ hội viên.

            - Tham dự các cuộc họp mặt sinh hoạt của các Chi hội khi được mời.

            - Tổ chức thăm viếng hội viên trong trường hợp cần thiết.

            c) Ban đối ngoại:

            Ban đối ngoại có nhiệm vụ giúp Ban chấp hành Hội thực hiện các hoạt động của Hội liên quan với các tổ chức, cá nhân bên ngoài Hội. Cụ thể:

            - Lập danh sách và giữ mối liên lạc chặt chẽ với các giáo viên đã từng giảng dạy dưới mái trường Thoại Ngọc Hầu. Tổ chức thăm viếng cựu giáo viên khi cần.

            - Quan hệ với các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến hoạt động của Hội và quan hệ với các hội bạn trên tinh thần xây dựng và phát triển Hội lâu dài và bền vững.

            - Liên lạc với các cựu giáo viên, cựu học sinh trường Thoại Ngọc Hầu hiện định cư ở nước ngoài nhằm thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội.

            - Đề xuất danh sách học sinh được cấp học bổng "Thoại Ngọc Hầu" và lập sổ theo dõi.

            Tùy yêu cầu hoạt động của Hội, Ban chấp hành Hội có thể thành lập thêm các ban chuyên môn giúp việc và các đơn vị trực thuộc khác theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện tôn chỉ, mục đích của Hội.

            Điều 4. Thẻ hội viên

            - Ban chấp hành Hội cấp Thẻ hội viên cho tất cả các hội viên sau khi tham gia Hội được ba tháng.

            - Điều kiện để cấp Thẻ hội viên là người được cấp thẻ phải đóng hội phí đầy đủ, không vi phạm Điều lệ của Hội, không vi phạm pháp luật.

            - Thẻ hội viên dùng để giao dịch trong các đơn vị trực thuộc Hội, là chứng chỉ về quyền lợi của Hội viên khi tham gia công tác Hội.

            Điều 5: Hoạt động của Hội

            1. Hoạt động truyền thống:

- Hội lấy ngày 12 tháng 11 hằng năm - ngày thành lập Trường trung học Thoại Ngọc Hầu (Collège de Long Xuyên) - để làm ngày họp mặt truyền thống tại khuôn viên Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu. Ngày họp mặt truyền thống hằng năm có tuyên dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân tích cực đóng góp một cách hiệu quả cho hoạt động của Hội; chúc thọ các thầy cô giáo 80 tuổi trở lên. Các Chi hội có thể chọn thêm một ngày khác để sinh hoạt trong nội bộ Chi hội.

- Năm năm một lần (kể từ năm 2008), vào ngày họp mặt truyền thống của Hội, Ban chấp hành Hội tổ chức vinh danh các cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu là hội viên của Hội có nhiều thành tích đóng góp trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước. Thể thức bình chọn để vinh danh cựu học sinh có quy chế riêng.

- Ban chấp hành Hội phối hợp với Ban giám hiệu Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

2. Hỗ trợ sự phát triển của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu:

Hội hỗ trợ sự phát triển của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu thông qua các hoạt động:

- Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh của trường.

- Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh của trường.

- Khuyến khích phát triển tài năng bằng vật chất và tinh thần.

- Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn để có điều kiện học tập vươn lên.

- Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, học tập giữa hội viên và giáo viên, học sinh của trường.

- Tham gia các hoạt động khác khi Ban giám hiệu nhà trường đề nghị.

3. Phát hành Bản tin của Hội:

- Bản tin là ấn phẩm ra định kỳ làm phương tiện thông tin trong nội bộ Hội về những hoạt động của Hội và các thông tin có liên quan đến hoạt động của Hội.

- Bản tin phát hành 3 tháng/kỳ; khi có điều kiện sẽ thực hiện mỗi tháng/kỳ.

- Chủ tịch Hội chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin. Ban biên tập chịu trách nhiệm về mặt nội dung trước Chủ tịch Hội.

- Nguồn kinh phí thực hiện Bản tin do hội viên đóng góp và vận động các doanh nghiệp tài trợ.

- Ban thông tin chịu trách nhiệm tổ chức viết, in ấn và phát hành Bản tin.

4. Thông tin trên website:

- Ban thông tin tổ chức biên tập tin, bài và chọn hình ảnh để chuyển lên website; theo dõi website để báo báo cáo kịp thời với Ban biên tập website khi có sự cố.

- Trưởng Ban thông tin chịu trách nhiệm về mặt nội dung trước Chủ tịch Hội.

5. Tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

Khi được yêu cầu, Chủ tịch Hội sẽ cử các hội viên tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội và khoa học - công nghệ, kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách có liên quan cho các cơ quan Đảng, chính quyền, tổ chức xã hội và cá nhân.

6. Thăm viếng, giúp đỡ các cựu giáo viên và cựu học sinh trường Thoại Ngọc Hầu:

Trong phạm vi khả năng và điều kiện của Hội, Ban chấp hành Hội:

- Tổ chức thăm viếng, giúp đỡ cựu giáo viên và cựu học sinh trường Thoại Ngọc Hầu khi gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Hỗ trợ hội viên học tập nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ và tiềm kiếm việc làm.

Chương III

TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 6. Nguyên tắc thu, chi tài chính

1. Tài chính của Hội hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, nguyên tắc cam kết (đối với hội phí), nguyên tắc tự nguyện đóng góp (đối với nguồn vận động quỹ), công khai minh bạch, tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật về kế toán.

2. Hội được nhận tài trợ hoặc vay vốn của các tổ chức tín dụng để đầu tư cho các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ của Hội.

3. Hội được tổ chức và đăng ký thành lập "Quỹ học bổng Thoại Ngọc Hầu" và các quỹ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Nguồn thu

Tài chính của Hội được thu từ các nguồn:

- Hội phí do hội viên nộp.

- Khoản thu do những người hảo tâm ủng hộ tự nguyện.

- Các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

Điều 8. Nội dung chi

a) Chi hoạt động Hội:

- Chi cho các hoạt động của Hội.

- Mua sắm phương tiện làm việc.

- Khen thưởng, giải thưởng, quà chúc thọ.

- Thăm viếng người ốm đau, quá cố.

- Chi phí văn phòng.

- Các khoản chi hợp pháp, hợp lệ khác.

b) Cấp học bổng: (Có quy chế riêng)

Điều 9. Hội phí

Các hội viên đều có nghĩa vụ đóng hội phí hàng năm. Hội phí hàng năm tạm thời quy định là 120.000 đồng (một trăm hai mươi nghìn đồng). Hội phí được nộp vào tài khoản của Hội và phải được vào sổ thu tài chính của Kế toán.

Hội viên có năng lực về tài chính được khuyến khích đóng góp nhiều hơn mức quy định.

Điều 10. Quản lý tài chính

- Tài chính của Hội do Chủ tịch Hội là chủ tài khoản.

- Thu chi tài chính phải thực hiện đúng nguyên tắc kế toán, có chứng từ hợp pháp, hợp lệ.

- Thu, chi tài chính được công khai 6 tháng một lần vào kỳ họp của Ban chấp hành có sự tham dự của Ban kiểm tra Hội.

Điều 11. Dấu pháp nhân của Hội

 Về quản lý dấu pháp nhân của Hội, Chủ tịch Hội lập biên bản bàn giao cho một thành viên trong Ban chấp hành Hội (không phải là người có thẩm quyền ký văn bản của Hội) quản lý bảo mật. Dấu pháp nhân chỉ được đóng xác nhận pháp nhân trên chữ ký của Chủ tịch Hội và Phó Chủ tịch Hội (trong trường hợp ký thay Chủ tịch Hội). Chữ ký bản gốc phải bằng mực xanh.

Chương IV

QUAN HỆ VỚI CÁC TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Điều 12. Mối quan hệ với Ban giám hiệu, Ban đại diện Cha mẹ học sinh

Ban chấp hành Hội phối hợp với Ban giám hiệu, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trong các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Bổ sung, điều chỉnh và sửa đổi Quy chế

Trong quá trình thực hiện, nếu cần bổ sung, chỉnh sửa, Ban chấp hành Hội bàn bạc thống nhất quyết định điều chỉnh Quy chế cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của Hội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương và 14 điều, đã được Ban chấp hành Hội thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2009, có hiệu lực từ ngày Chủ tịch Hội ký quyết định ban hành./.

                                                                                  

                                                   TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                   

                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                        Nguyễn Thanh Đồng