HỘI CỰU HỌC SINH

THOẠI NGỌC HẦU

______

 

Số: 09/QĐ-CHS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

Long Xuyên, ngày 30  tháng 6  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Chi hội trực thuộc

Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu

_________

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU HỌC SINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC THOẠI NGỌC HẦU

 

Căn cứ Điều lệ Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang;

Thực hiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ/QĐ-CHS ngày 25/11/2009 của Ban chấp hành Hội;

Xét đề nghị của các Hội viên hiện làm việc và cư ngụ tại địa bàn huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Chi hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu huyện Thoại Sơn (gọi tắt là Chi hội Cựu học sinh Thoại Sơn) trực thuộc Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu gồm các ông, bà có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2. Công nhận:

1.     Ông Tô Ngọc Hải giữ chức vụ Chi hội trưởng.

2.     Ông Phạm Quang Trinh giữ chức vụ Chi hội phó.

3.     Ông Tô Ngọc Lâm giữ chức vụ Chi hội phó.

Điều 3. Chi hội Cựu học sinh Thoại Sơn có quyền hạn và trách nhiệm như quy định trong Điều lệ của Hội.

Điều 4. Thư ký Ban chấp hành Hội, các thành viên trong Chi hội Cựu học sinh Thoại Sơn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- CT Hội,

- Lưu: TK.

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thanh Đồng