HỘI CỰU HỌC SINH

THOẠI NGỌC HẦU

______

 

Số: 07/QĐ-CHS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

Long Xuyên, ngày 20  tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Chi hội trực thuộc

Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu

_________

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU HỌC SINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC THOẠI NGỌC HẦU

 

Căn cứ Điều lệ Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang;

Thực hiện Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ/QĐ-CHS ngày 25/11/2009 của Ban chấp hành Hội;

Xét đề nghị của các Hội viên là sinh viên đang học tại Trường đại học y dược  thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Chi hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu - sinh viên Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Chi hội Cựu học sinh - sinh viên Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh) trực thuộc Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu gồm các sinh viên có tên trong danh sách đính kèm.

Điều 2. Công nhận:

            Sinh viên Thân Trung Liệt, sinh năm 1992, cư ngụ ấp An Mỹ, xã Hoà An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, hiện đang học tại Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Chi hội trưởng.

Điều 3. Chi hội Cựu học sinh - sinh viên Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh có quyền hạn và trách nhiệm như quy định trong Điều lệ của Hội. Trong thời gian còn đi học (chưa có thu nhập), các hội viên được miễn đóng hội phí.

Chi hội được giới thiệu các sinh viên là cựu học sinh Thoại Ngọc Hầu đang học tại Trường Đại học Kinh tế TPHCM để kết nạp vào Hội CHS Thoại Ngọc Hầu.

Điều 4. Thư ký Ban chấp hành Hội, các thành viên trong Chi hội Cựu học sinh - sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- CT Hội,

- Lưu: TK.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 Trần Quang (Đã ký)

 

DANH SÁCH

CHI HỘI CỰU HỌC SINH - SINH VIÊN ĐẠI HỌC

KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-CHS ngày 20/6/2013)

(Cập nhật ngày 17/9/2013) 

 

TT

Số

ký danh

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ liên lạc

Chức vụ

Nam

Nữ

1

239

Thân Trung Liệt

1992

 

Ấp An Mỹ, xã Hòa An, H. Chợ Mới,

 DĐ: 01697277511

 thantrungliet_2211@yahoo.com.vn

CHT 

2

347

Ngô Thế Phương

1993

 

149, Lê Văn Nhung, Mỹ Bình, Long Xuyên.

DĐ:  01275187076; ngothephuong@yahoo.com.                                                             

 

HV

3

348

Nguyễn Thị Thu Hiền

 

1993

665/12 Tân Đông, Mỹ Phú Đông, Thoại Sơn.

 DĐ: 0937779802.

 

HV

4

349

Nguyễn Minh Thông

1993

 

74, đường Nguyễn Trãi, Mỹ Long, Long Xuyên.

DĐ: 0945755957; nguyenthong412@gmail.com.

HV

5

350

Nguyễn Thành Hải Ca

1993

 

34C2, đường Thành Thái, Bình Khánh, Long Xuyên.

DĐ: 01689308060; Email: nguyenthanhhaica2000@yahoo.com.

HV

6

351

Phan Thành Danh

1993

 

4/2, đường Bạch Đằng, Mỹ Long, Long Xuyên.

DĐ: 01666473882.

phanthanh-da1993@yahoo.com.

HV

7

352

Trần Thanh Minh Hạnh

 

1993

227/21C , Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh,TP.HCM.

DĐ: 01687999309.

HV

8

407

Nguyễn Ngọc Linh Tuyền

 

1995

84/2A Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, TPLX.

DĐ: 01669051257

HV

9

426

Phạm Thị Tố Quyên

 

1995

Tổ 14, ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hoà Hưng, TPLX.

DĐ: 01657604398

HV