Ban điều hành Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên

(gọi tắt là Ban điều hành Quỹ) :

 

1. Ô. Nguyễn Hữu Cang - PCT. HĐQL Quỹ                                 Giám đốc.

2. Mời cô Nguyễn Thị Sa Tuyền (Sở GD-ĐT AG)                        Kế toán.

3. Bà Bùi Thị Phương Phi - Ủy viên BCH Hội                              Thủ quỹ.          

4. Mời cô Đặng Thị Kim Phượng - PHT. Trường TNH                 Ủy viên.

5. Mời thầy Nguyễn Tự Đức - Phó BT. Đoàn trường                     Ủy viên.

 

 

Ban kiểm soát Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên

(gọi tắt là Ban quản lý Quỹ) :

 

1. ThS. Nguyễn Kim Nương - PCT. HĐQL Quỹ               Trưởng ban.

2. Ô. Trần Quang - Phó CT Hội, UV HĐQL Quỹ              Phó Trưởng ban.

5. Nguyễn Hoàn Anh - GV Trường TNH                           Ủy viên.