Danh sách thành viên Hội đồng quản lý

Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên

(Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)

 

CHỦ TỊCH

TS. BS. Nguyễn Văn Sách

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Vi Tân

Nguyễn Hữu Cang

ThS. Nguyễn Kim Nương

 

ỦY VIÊN

Trần Quang

ThS. Phạm Hữu Tâm

ThS. Phan Phạm Cảnh Toàn