HỘI CHS TNH

HỘI ĐỒNG QL QUỸ

______

 

Số:02/QĐ-HĐQLQ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

Long Xuyên, ngày 05 tháng 11  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban kiểm soát Quỹ Học bổng

Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên

_________

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

HỌC BỔNG THOẠI NGỌC HẦU - THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

 

Căn cứ Điều lệ Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-CHS ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu về việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên;

Theo sự thống nhất ý kiến của Hội đồng quản lý Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm soát Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên (gọi tắt là Ban quản lý Quỹ) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. ThS. Nguyễn Kim Nương - PCT. HĐQL Quỹ               Trưởng ban.

2. Ô. Trần Quang - Phó CT Hội, UV HĐQL Quỹ                         Phó Trưởng ban.

5. Cô Nguyễn Hoàn Anh - GV Trường TNH                                Ủy viên.

Điều 2. Ban kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong Điều lệ Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thư ký Ban chấp hành Hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm  thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- VP. UBND tỉnh;

- Sở GD-ĐT;

- Sở Nội vụ;

- UBND TP. Long Xuyên;

- BGH Trường TNH,

- Lưu: TK. VP.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

TS. BS. Nguyễn Văn Sách