HỘI CHS TNH

HỘI ĐỒNG QL QUỸ

HB THOẠI NGỌC HẦU

___

 

Số:01/QĐ-HĐQLQ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

Long Xuyên, ngày 04 tháng 01  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban điều hành Quỹ Học bổng

Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên

_________

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ

HỌC BỔNG THOẠI NGỌC HẦU - THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

 

Căn cứ Điều lệ Hội Cựu học sinh Trường trung học Thoại Ngọc Hầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 13/8/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên;

Theo sự thống nhất ý kiến của Hội đồng quản lý Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban điều hành Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên (gọi tắt là Ban điều hành Quỹ) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ô. Nguyễn Hữu Cang - PCT. HĐQL Quỹ                                 Giám đốc.

2. Mời cô Nguyễn Thị Sa Tuyền (Sở GD-ĐT AG)                       Kế toán.

3. Bà Bùi Thị Phương Phi - Ủy viên BCH Hội                              Thủ quỹ.          

4. Mời cô Đặng Thị Kim Phượng - PHT. Trường TNH               Ủy viên.

5. Mời thầy Nguyễn Tự Đức - Phó BT. Đoàn trường                  Ủy viên.

Điều 2. Ban điều hành Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn được qui định trong Điều lệ Quỹ Học bổng Thoại Ngọc Hầu - thành phố Long Xuyên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm  thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- VP. UBND tỉnh;

- Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ, Sở Tài chính;

- UBND TP. Long Xuyên;

- BGH Trường TNH;

- Thành viên HĐQL Quỹ,

- Lưu: TK. VP. Hội.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

TS. BS. Nguyễn Văn Sách

 

 

Nội dung